Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Onze cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden u aan beide verklaringen zorgvuldig te lezen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
U kunt via onze website contact met ons opnemen middels een contactformulier, waarbij we u vragen om diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van onze website):

- Bezochte pagina's op onze website
- E-mailadres (indien opgegeven)
- IP-adres
- Accommodaties die u als favoriet bewaard

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
- het na uw toestemming (indien u zich aangemeld heeft) verzenden van onze nieuwsbrief
- het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website
- het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang u uw account niet hebt verwijderd, met een maximum van 3 jaar.

E-mail
Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, e-mails zoals de nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. In onze cookieverklaring kunt u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies er worden geplaatst.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via ons contactformulier.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.